Fleire søkjer til Fermate Sunnmøre

Av: Administrator
28/02-2013

Fermate Sunnmøre har sidan oppstarten i fjor vinter hatt ei jamn auke av folk som søkjer samtaler og kyrkjelydar og skular som ønskjer kurs, talar eller på anna vis kan få inspirasjon til ulike tema.


Fra v. Anne Line Dahl Jerstad og Iris Vartdal Clausen.

Tre av dei fem frikyrkjene på Sunnmøre har, eller er i ferd med å arrangere kurs i samarbeid med Fermate Sunnmøre. I mars vil Ørsta og Volda frikyrkje arrangere Ta vare på deg sjølv og andre kurs og i april vil Sula frikyrkje arrangere eit leiarkurs som handlar om tillit, makt og ansvar – korleis førebygge overgrep i kristne samanhengar.

- Vi møter eit behov. Fleire klienter enn forventa tek kontakt. Vi har det siste året fyllt opp våre arbeidsdagar på til saman 40 prosent stilling med samtaler. Det vil si vi kvar i snitt har 3-4 samtaler en dag i uka. Kurs og administrasjon, førebuing og styremøtar bruker vi fritida vår på, seier Iris Vartdal Clausen. Totalt har vi hatt 187 samtaler i 2012 og arrangert 3 samlivskurs og to «Ta vare på deg selv og andre» kurs. Vi vil holde litt fleire kurs i 2013, og vi er i ferd med å booke inn kurs for 2014, så behovet er der.

Får menneske eit møte med Jesus i det arbeidet Fermate Sunnmøre driv?
- Grunnlaget for vår kristne tro kjem gjennom det Gud sitt ord og ved forkynninga. Når dette krysser vår livsveg, vil vi i blant kjenne at de henger sammen på en god måte og vi kan trives med å være til stede i vårt eget liv. Men når sjukdom og problem i vår livserfaring bryt mot den troen vi har fått, så kan meininga med livet slå brister og vi kan kjenne at vi mister fotfestet. Da kan det være godt å ha ein medvandrar som kan hjelpe oss til å sortere og rydde i livsbagasjen, sier Anne Line Dahl Jerstad.

- I sjelesorga sitt rom ønskjer vi å møte menneskjer der de er, også uavhengig av tro, og vi ser at personar som ikkje har en uttalt kristen tro også søker samtaler hos oss. Vår hovudoppgåve er ikkje å forkynne, men å gå et stykke på vegen i lag, og kanskje kan noen få et møte med Jesus på denne vegen, som Emmausvandrarane. Vi tar uansett med oss vår tro inn i møte med den enkelte, seier Iris og Anne Line.

Kva tankar og draumar har de for framtida for Fermate Sunnmøre?
- Vår drøm er å få vokse og nå ut til langt fleire enn vi gjør i dag. Vi har hatt et ønske om å bygge stein på stein, men vi har også en drøm om at vi kan nå ut til menneskjer over hele Sunnmøre og bruke meir av vår tid på dette arbeidet. Det siste halvåret har vi fått disponere to kontor i Misjonskirka i Ålesund for å holde tritt med det aukande behovet for samtaler, og vi får fleire samtaler ved kontoret vårt i Ørsta. Vi har vært heldige og har små utgifter til husleige og administrasjonskostnader. Styret vårt har et mål om at vi i løpet av året skal få på plass et nettverk av frivillige som kan styrke tenesta, fortel Iris.

Fermate Sunnmøre har så langt fått tilskot frå Normisjon, Sunnmøre Indremisjon og Frikyrkjene. Korleis er økonomien no?
- Den største utfordringa for oss er økonomien. I løpet av 2013 treng vi få ei tryggare økonomisk plattform for å kunne drive prosjektet vidare. Vi har søkt om fondsmidler både i offentlige og private fond, og har fått gode bidra frå Magda Sæviks fond. Men vi ser at vi treng ei meir forutsigbar inntekt av faste givarar eller faste overføringar for å klare å holde fram arbeidet. Pr dags dato treng vi 10000 kr pr månad i tilskott eller gåver for å kunne oppretthalde det aktivitetsnivået vi har i dag. Vi har valt å legge timesatsane såpass låge pr samtale så flest mulig kan ha råd til å søke hjelp hos oss, derfor dekker ikkje inntektene fra samtalene opp lønnskostnadene, forteller Anne Line Dahl Jerstad.