Ny organisasjonsstruktur for Frikirkens fellesarbeid

Av: Administrator
13/04-2011

Siden arbeidsgruppen for organisasjonsstruktur og kommunikasjonskultur startet sitt arbeid i desember 2009, har gruppen hatt jevnlige møter, foretatt kartlegginger og samlet inn data. Medarbeidere fra hele Frikirken har bidratt i prosessen frem mot vedtatt modell for ny organisasjons- og styringsstruktur for Frikirkens fellesarbeid. Arbeidet har blitt fremlagt for synodestyret, for å sikre forankring og felles forståelse underveis i prosessen.


Menigheten i sentrum

Omorganiseringen har til hensikt å få en mer effektiv drift og ledelse av kirkesamfunnets fellesoppgaver. Det har vært et mål å skape en organisasjon som setter fokus på strategisk viktige prosesser, og som inviterer til forpliktende oppfølging av disse. Intensjonen er å bidra til å skape en organisasjon som er mer fleksibel enn dagens, og gi det øverste ledelsesnivået bedre muligheter til aktiv, tverrfaglig ledelse. Menighetene skal være sentrum for arbeidet, der service og støtte til Frikirkens menigheter (kalt M-faktoren) forsterkes.

Modellen, som ble vedtatt av Synodestyret den 9.april 2011, har følgende hovedtrekk:

  • Styrene for Landsmisjonen og Israels- og Ytremisjonen legges ned
  • Synodestyret vil være det styrende organet for hele Frikirkens fellesarbeid og felles virkegrener, heretter benevnt Frikirketorget
  • Fire satsingsområder dannes for å ivareta de oppgaver som kirkesamfunnet trenger, og arbeidet vil være prosjektstyrt, basert på prosjekter som har klare mål og tidsrammer
  • Ansatte og frivillige engasjeres til å arbeide med de ulike prosjektene
  • Dagens avdelingslederfunksjon opphører
  • Lederstillinger for følgende satsingsområder vil bli opprettet: Misjon, Medarbeiderutvikling og Menighetsutvikling
  • Satsingsområdet Barn og Unge ivaretas av FriBU med dagens organisering
  • Funksjonen synodesekretær opphører
  • Det opprettes i stedet en stilling som daglig leder, med overordnet ansvar for virksomheten ved Frikirketorget
  • Daglig leder vil sammen med satsingsledere utgjøre lederteamet ved Frikirketorget